Horecazaak beginnen of wijzigen

Voor een horecazaak en/of Bed & Breakfast heeft u verschillende vergunningen nodig, afhankelijk van het type bedrijf dat u exploiteert.

Welke vergunning heb ik nodig?

Voor een horecazaak heeft u verschillende vergunningen nodig, afhankelijk van het type bedrijf dat u exploiteert.

Voordat u de aanvraag indient: kijk in de Checklist documenten voor aanvraag exploitatievergunning horeca welke documenten u moet meesturen.

De belangrijkste vergunningen voor een horecazaak:

Een ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning ho­re­ca­be­drijf

Deze ge­meen­te­lij­ke ver­gun­ning heeft u no­dig voor een ho­re­ca­ge­le­gen­heid en/of B&B in Vijfheerenlanden. Hier­mee re­gelt u het soort be­drijf, de lo­ca­tie, de ope­nings­tij­den, het ter­ras en­zo­voort. Voor klei­ne ho­re­ca-hoek­jes in win­kels en in een aan­tal an­de­re ge­val­len is de ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning niet no­dig.

Exploitatievergunning aanvragen

Een Al­co­hol­wet­ver­gun­ning

Deze lan­de­lij­ke ver­gun­ning heeft u al­leen no­dig als u al­co­hol schenkt aan uw klan­ten. Dat wil zeg­gen: als u al­co­hol ver­koopt die men­sen di­rect bij u op­drin­ken.

Alcoholwet vergunning aanvragen

Een aan­we­zig­heids­ver­gun­ning kans­spel­au­to­ma­ten

Hier­mee re­gelt u de toe­stem­ming om een kans­spel­au­to­maat te plaat­sen in uw ho­re­ca­zaak. Voor be­hen­dig­heids­au­to­ma­ten, zo­als een flip­per­kast of Fo­to­play, heeft u geen ver­gun­ning no­dig,

Milieu melding

Maak minimaal vier weken voor de opening van uw horecazaak een Melding Activiteitenbesluit via de Activiteitenbesluiten Internetmodule (Deze link gaat naar een externe website).

Omgevingsdienst

De gemeente heeft samen met andere gemeenten in onze regio een deel van haar taken op het gebied van milieu en in een aantal gevallen bouw ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU); zij zijn hiermee een adviseur van en voor onze gemeente en controleren of iedereen zich aan de milieuregels houd.

Op de website van de ODRU op de pagina Horeca en Milieu (Deze link gaat naar een externe website) leest u in het kort wat ze van u verwachten.

Bibob-onderzoek

Als u een nieuwe zaak begint of overneemt, moet u het Formulier Wet Bibob en Vergunningen invullen. Hierin legt u duidelijk uit waar het geld vandaan komt. U bewijst dit met bijlagen. Ook bij bijvoorbeeld crowdfunding of contante leningen moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten mogelijk maken. Ook beschermen we daarmee de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers.

Levert u geen volledige aanvraag met bijlagen in en kunnen wij de herkomst van het geld niet controleren? Dan kunnen wij ervoor kiezen om uw aanvraag niet te behandelen. U krijgt dan geen vergunning.

Controleer bestemmingsplan

Wilt u een horecabedrijf starten of een bestaand horecabedrijf veranderen? Controleer dan eerst of dit mag volgens het bestemmingsplan. U kunt de bestemming van het pand opzoeken op Kijk voor het bestemmingsplan op de website van het Omgevingsloket bij regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website) of stuur een e-mail naar omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl

Mag (de verandering van) uw horecabedrijf niet volgens het bestemmingsplan, dan kunt u soms een ontheffing van het bestemmingsplan krijgen. U vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor het 'afwijken van het bestemmingsplan'.

Akoestisch rapport

Is het ten gehore brengen van muziek onderdeel van uw horeca inrichting? Dan kan het zijn dat u een akoestisch rapport moet aanleveren. Bij het doen van de milieu-melding (Deze link gaat naar een externe website) kan hier dan ook om gevraagd worden. Is de muziek als achtergrondmuziek bedoeld dan is dit niet nodig.

Aanvraag

We nemen onze beslissing binnen acht weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).