Flexwonen - Monnikendreef

Iedere gemeente moet voor een aantal nieuwe Nederlanders een huis zoeken. De asielopvang in Ter Apel loopt over, vluchtelingen hebben soms niet eens plek om te slapen.

Het is daarom nodig dat de mensen die in Nederland mogen blijven, de statushouders, versneld in de gemeenten worden opgevangen. Zo ontstaat er enerzijds ruimte in Ter Apel en anderzijds stromen de statushouders door naar woonruimte, zoals we dat in Nederland hebben afgesproken. Dit betekent dat de gemeente Vijfheerenlanden voor deze statushouders woonruimte moet vinden. Samen met de woningbouwcorporaties doen we ons best. De woningmarkt is krap. Daarom willen we dit proces niet ten koste laten gaan van woningzoekenden uit onze gemeente. We hebben om deze reden gekozen voor extra woonruimte in de vorm van tijdelijke woonunits (flexwoningen).

Monnikendreef

Eén van de locaties voor flexwonen is de Monnikendreef in Vianen. Dit is niet de enige locatie, we kijken op meerdere plekken in de gemeente waar dit kan. Daarnaast vangen we tijdelijk Oekraïners op in Meerkerk en vluchtelingen in Lexmond.
In de woning Monnikendreef komt een groot gezin van 10 mensen te wonen. Op het terrein ernaast worden tijdelijke woonunits geplaatst voor starters op de woningmarkt en voor statushouders. Het zijn een soort appartementen.

De wijk denkt mee

De locatie Monnikendreef ligt naast woonwijk Helsdingen. Om de wijk op een goede manier te betrekken, richten we een werkgroep op. De werkgroep adviseert hoe de gemeente de wijk op de hoogte kan houden. Ook denkt de werkgroep mee hoe de wijk mee kan praten over onderwerpen die voor de bewoners belangrijk zijn.
De werkgroep is bereikbaar via flexwonen@vijfheerenlanden.nl. Verslagen van de werkgroep vindt u op deze webpagina.

Het oorspronkelijke plan gaat door

De commissie WOS heeft op 21 juni 2023 (Deze link gaat naar een externe website) opiniërend gesproken over dit project. Wilt u weten hoe de bespreking is gegaan? U kunt de vergadering terugluisteren-/ kijken. Voor de commissie is het zo snel mogelijk bouwen van de flexwoningen heel belangrijk geweest in het beoordelen van de opties. Daarom heeft zij het geoordeeld dat het oorspronkelijke project ongewijzigd moet worden uitgevoerd. Het oorspronkelijk plan, het bouwen van 24 appartementen bestaande uit twee blokken van 12 gestapelde flexwoningen, verandert daardoor niet. De gemeenteraad heeft dat bevestigd in het besluit van 6 juli 2023 (Deze link gaat naar een externe website).

Bewonersavond

We gaan graag met de buurt in gesprek om te bespreken op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het oorspronkelijke plan. Daarom organiseren we een bewonersavond op maandag 18 september 2023 om 20.00 uur in de theaterzaal van Helsdingen Sport en Cultuur. Oorspronkelijk was het doel om de avond al eind augustus te houden, maar dit was door vakanties niet haalbaar.

Graag behandelen we op 18 september 2023 onder meer de inrichting van het projectgebied, zoals onder andere het groen en het parkeren. Daarnaast zal met u verder worden besproken hoe we het gevoel van veiligheid kunnen vergroten in de omgeving. Want wij willen een veilige en prettige woonplek bieden aan de nieuwkomers en de omwonenden.

Veel gestelde vragen

In mei en juni 2022 organiseerden wij twee inloopavonden over het onderwerp flexwonen. Het gaat om een aantal tijdelijke woningen voor starters en statushouders op de locatie Monnikendreef 4 in Vianen. Omwonenden zijn uitgenodigd om een afvaardiging te vormen en met de gemeente in gesprek te gaan.
De afgelopen tijd zijn veel vragen en reacties binnen gekomen. Op deze webpagina houden we u op de hoogte. Op onze pagina Veel gestelde vragen over Flexwonen - Monnikendreef vindt u een compleet overzicht van vragen die omwonenden vooraf, tijdens en na afloop van de bijeenkomsten stelden. Het overzicht geeft antwoorden op de vragen in volgorde van binnenkomst.

Opinievoorstel naar de gemeenteraad

Op 23 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het project flexwonen aan de Monnikendreef 4 in Vianen. Het besluit gaat over de ontwikkelingen rondom de realisatie van woonruimte voor het huisvesten van statushouders en starters op de locatie Monnikendreef. Helaas blijkt dat het oorspronkelijke projectplan, ondanks verwoede pogingen en een constructieve samenwerking met LEKSTEDEwonen, niet haalbaar is binnen de door de gemeenteraad gestelde financiële voorwaarde en de planning. We zien wel mogelijkheden om het project te realiseren maar dat vraagt om bijstelling van de voorwaarden. Voor het uitvoeren van het projectplan Monnikendreef is door de kostenstijging het uitvoeringsbudget niet voldoende. De bouw van de flexwoningen zou eind 2023 gereed moeten zijn, maar dat is niet meer haalbaar.

Opinievoorstel

Daarom heeft het college op 2 mei 2023 besloten om de raad te vragen of zij bereid is de gestelde voorwaarden te verruimen. Dat doen we met een opinievoorstel dat naar verwachting op 21 juni 2023 in de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (Deze link gaat naar een externe website) zal worden geagendeerd. De agenda wordt aangekondigd op de gemeentepagina in het Kontakt.

U kunt de vergaderstukken binnenkort vinden op de agenda van 21 juni 2023 in de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (Deze link gaat naar een externe website). Daar kunt u ook online meekijken.

Woning Monnikendreef 4

De woning Monnikendreef 4 is inmiddels opgeknapt in afwachting van bewoning door een groot gezin statushouders. We zijn in gesprek met het COA over het plaatsen van een groot gezin.

Hoe betrekken we de wijk?

Na de opiniërende bespreking in de raadscommissie kan het college in gesprek gaan met omwonenden over de herziening van het plan. Naar verwachting zal dat direct na de zomervakantie, eind augustus/begin september 2023, plaats kunnen vinden. Om op te halen wat omwonenden belangrijk vindt en om hen te informeren, organiseren we eind augustus/begin september een bewonersavond in Helsdingen Sport en Cultuur.

Heeft u vragen? Dan kunt u die stellen via flexwonen@vijfheerenlanden.nl

Verslagen

Hieronder leest u de verslagen van de bijeenkomsten.

Laatste update: juni 2024